БЕЗКОШТОВНИЙ

ДИЗАЙН

Підготовка Вашої поліграфії

Створити якісну поліграфію без залучення дизайнера – майже завжди провальна ідея. Річ у тім, що саме дизайн поєднує естетику та функціональність продукції.

Як це завдання вирішується на ринку?

Компанії мають штатних дизайнерів, бізнеси звертаються до дизайнерів на аутсорсі (наймають послуги підрядників) або ж замовляють дизайн комплексно у поліграфії. Які труднощі виникають, коли дизайнер поза поліграфією: тривалий процес затвердження макетів, дуже високий бюджет, невідповідність макетів до параметрів для друку, невідповідність кольорів до палітр обладнання та багато іншого.

Тому ми знайшли альтернативне рішення — наша компанія інвестує в дизайн клієнта заради комфортної подальшої співпраці.

Ми надаємо послуги дизайну безкоштовно

Для того щоб продукція, яку будемо реалізовувати за цими макетами відповідала найвищим стандартам якості.

Наші досвідчені дизайнери можуть запро­­понувати рішен­ня на основі Ваших побажань та техніч­них вимог до обра­ного виду продукції.
За наявності бренд­буку наша команда викорис­тає його для продукції з враху­ван­ням техно­логій друку.
Також одразу зробимо до­поліграфіч­ну під­готовку маке­ту до друку і проведемо від­повідну кольоро­корекцію. Це комплексне обслу­го­вування економить час на пошуки дизайнера та кошти на оплату його послуг. Додатково ми гаран­туємо без­коштовне збе­рігання елек­трон­ного макету Вашої продукції на наших серверах протягом 5-ти років.
Якщо дизайн Вашої продукції потребує вико­ристан­ня висо­ко­­якісних сторон­ніх фото, ілюстра­цій чи вектор­них зображень, ми рекомендуємо скористатись платними фото­банками: Shutter­stock та Adobe Stock.
Викуп будь-якого зображен­ня з фото­стоків вартує 120 грн. за 1 шт.

Важливо:
1* Послуга “без­коштовного дизайну” надається за умови замовлен­ня друку одно­типної продукції на суму більшу 800 грн. без ПДВ.
2* Послуга “без­коштов­ного дизайну” не надається для проектів, де потрібно роз­робляти технічні крес­лення – це зона компетенцій інже­нерів чи архі­текторів.
3* Послуга “без­коштовного дизайну” не включає ком­пʼютер­­ний набір тексту у будь-якій формі.
4* Послуга “безкоштовного дизайну” не включає вичитку та пере­вірку наданих Замов­ником текстів.
5* Викуп зображень з фотобанків здійснюється на умовах стандарт­них ліцензій цих фотобанків.
6* Постійні клієнти отримують послугу без­коштовного дизайну без будь-яких додаткових умов.

Чому ми роз­робляємо дизайн виключ­но для наших клієнтів?

В зв’язку з необхідністю забез­печення найкращого дизайну для наших клієнтів, а також з немож­ли­вістю контролю якості та дотриман­­ня техно­­логій друку у інших друкар­нях, дизайн-студія не надає послуг дизайну без подаль­шого друку у нас. Звісно ми розуміємо, що в житті бувають різні обста­вини, саме тому ми пропо­нуємо викуп дизайну Вашої продукції через 60 днів з моменту передачі на­друко­­ваної продукції.

Для захисту своєї інтелек­туаль­ної праці всі макети, що роз­робляються у дизайн-студії нашого під­­приємства, залишають­ся влас­ністю ком­панії «Студія Друку» та афільова­них до нього осіб і не може бути пере­даний будь-яким особам (в т.ч. Замов­нику) без викупу та погодження з відповідаль­ною особою нашої компанії. Викуп дизайну мож­ливий через 60 днів з дня передачі Замов­нику надруко­ваної продук­ції. Вар­тість у таблиці нижче. Замовля­ючи про­дукцію з без­коштов­ним дизайном Ви автома­тично погоджуєтесь з вище­­означе­ними умовами.

Вартість дизайну. Викуп.

Викуп дизайну можливий через 60 днів після передачі Замовнику надруко­ваної продукції.

РОЗРОБКА

ЛОГО

Розробка лого­типу та бренд­буку

Створимо унікаль­ний торго­вий знак, який стане основним елементом впізна­ваності для сталої комуні­кації Вашого бренду зі спожи­вачем.

Унікальний фірмовий знак, від­по­відні шрифти і кольорові паліт­ри повинні від­по­відати цін­­ностям Вашого бренду та стати основою єдиної системи візуаль­­ної комуні­­кації для всіх елементів фірмового стилю.

Логотип — це основа айден­тики.
Він повинен бути чітко іден­ти­фі­кованим та відпо­­відати ідеології бренду. Лого­тип може і має бути використа­­ний на всіх матеріалах, пов’язаних з компанією.

Окрім логотипу «Студія Друку» пропонує комплекс­ний підхід і розробку повно­­цінного бренд­буку для Вашої компанії. Дотриман­ня основ­них правил такого докумен­ту дозволяє масштабу­­вати Ваш бізнес без додат­ко­вих втрат на позиціону­вання і рекламну підтримку.

Розробка логотипу

8000  грн
  • 2-3 обгрунтовані ескізи

Портфоліо лого розроблених у "Студії Друку"

Етапи розробки логотипу